Azoth - Ezoterické fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Kľúčiky Šalamúnove

Goto down

Kľúčiky Šalamúnove Empty Kľúčiky Šalamúnove

Odoslať  Azoth za Ne máj 15, 2011 7:35 pm

Zverejnený text to jednotlivých kapitolách:

CLAVICULAE SALAMONIS


Obsah:
Předmluva k českému vydání
Král Šalamoun svému synu Roboamovi
Co jest třeba tomu, kdo chce vniknouti do tajemství umění kabbalistického
O době a místu vhodné k operaci Umění
O látkách potřebných k operacím a o způsobu, jak je kabbalisticky připraviti
Nástroje Díla a jak jich užíti
O vlivech a tajných silách Luny a jak použití jejího různého postavení k úspěšným operacím
Jak pracovati s pantakly a charaktery dle pravidel Umění
Jak zhotoviti pantakl dle method starých rabínů, zkušených v teorii i praksi Umění
O barvách a kuřidlech planetárních a planetárních číslech
O věcech zasvěcených planetám a jejich Geniům a Inteligencím
O tajemných prstenech
O modlitbách a exorcismech posvěcujících vše, čeho třeba při operacích velkého Umění
O snech
Některá tajemství
Denní a noční planetární hodiny, jejich tajemná jména, o andělích vládnoucích počasím a hodinám, o charakterech planetárních Inteligencí a démonů
Pantakle pro všechny dny týdne v létě, na podzim a v zimě
O magickém zrcadle
O knize duchů
O evokacích a magických kruzích

PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍPřítomná kniha obsahuje převod slavného kabbalistického rituálu. Byl-li dříve vydaný grimoár „Černý drak“ typickým representantem lidového čarodějnictví se vší naivitou i pověrečností, representuje tento rituál, Klíčky Šalamounovy, magii vyššího druhu, magii, která se váže na tradice orientální, především ovšem židovské a arabské.

Udati stáří tohoto rituálu jest nemožné. Jisto jest, že svým původem navazuje na hellenismus. Roger Bacon ve 13. stol. zná rituál velmi zevrubně, roku 1376 jest o něm zmínka v Eymericově díle Directorium inquisitorum. V církevním indexu ocitly se Klíčky roku 1554.

Ve středověku byly Klíčky mezi magickými rituály nejhledanější. Po vynalezeni tisku byly vydány velmi často. Netřeba uváděti, že během doby text byl velmi pokažen, byly vkládány doplňky nesouhlasící s duchem dílka, v opisech vloudilo se mnoho chyb. V 19. století zajímali se velmi badatelé okultismu o tento rituál a podařilo se jim očistiti ho od nánosů lidového čarodějství. Byl to zvláště známý Elifas Lévi, Papus, Piobb, Kiesewetter.

Přítomné české vydání vzniklo srovnáním hlavních vydání tištěných s rukopisy chovanými jmenovitě v pařížské Národní knihovně a Knihovně Arsenalu.

Z hlavních vydání cizích uvádíme:

Claviculae Salamonis magiae albae et nigrae, Romae 1570.
Les vraies Clavicules du Roi Salomon.
Claviculae et thesaurus omnium scientiarum regi Salomoni per angelům Dei juxta altare revelatus et per antiquum Rabonem Hama descriptus. In Germania 1716.
Le grand grimoire avec la Grande Clavicule de Salomon.
Les véritables Clavicules de Salomon. 1830.
Les Clavicules de Salomon. 1634.
Les Clavicules de Salomon. Paris, Chamuel 1892.
The key of Salomon the king. London 1909.
Le Clavicole di Salomone. Milano 1928.

Klíčky jsou velmi důležitým dokumentem pro poznání obvyklého magismu, ať již středověkého, neb tak jak jej nacházíme u převážné většiny okultistů moderních, kteří magii chápají jako vědu zaklínání a více méně inteligentní pověru. Přesto však tento dokument ukrývá velmi mnoho cenného i pro badatele opravdového.

Laiku bude tato knížka kuriositou; domníváme se, že obvyklý typ okultisty ji nebude bráti doslovně, neboť rozhodně by se přepočítalve svých aspiracích;skutečnému znalci, který nezapomíná na skrytý vnitřní smysl hermetických knih, poskytne tato knížka dosti materiálu k vážnému přemýšlení a jistě v ní nalezne velmi mnoho stop na své cestě k poznání, tak jako v ní nalezl neomylné klíče ke kabbale nejhlubší metafyzik moderní doby Elifas Lévi.Naposledy upravil Azoth dňa Ne máj 15, 2011 7:49 pm, celkom upravené 2 krát.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Kľúčiky Šalamúnove Empty CLAVICULAE SALAMONIS

Odoslať  Azoth za Ne máj 15, 2011 7:39 pm

Král Šalamoun svému synu Roboamovi

Synu, poněvadž není přirozenější a užitečnější vědy nad znalost pohybu nebes, mám za to, že dříve než umru, mám povinnost zanechat tobě dědictví vzácnější nad moje bohatství. Veškerou svoji moudrost jsem získal cvičením v umění magickém a abych ti vysvětlil, jak jsem došel tak veliké moci, musím ti říci, že jednoho dne, když jsem přemýšlel o velikosti Nejvyšší bytosti, zjevil se mi anděl velikého Boha právě ve chvíli, kdy jsem řekl: O quam mirabilia sunt opera Dei! Z nenadání uzřel jsem v pozadí hustého stromořadí světlo ve tvaru planoucí hvězdy, z něhož zaznělo hlasem hromovým: „Šalamoune, Šalamoune, nelekej se, Pán chce ukojiti tvoji touhu po vědění a dáti ti znalost věcí, po které toužíš. Žádej, co si přeješ!“ Načež já, vzpamatovav se ze svého překvapení, odpověděl jsem andělu, že si přeju daru Moudrosti a dobrotou Nejvyššího Boha jsem nadto obdržel užívání všech pokladů nebeských a znalost všech věcí přírodních.

Proto tedy, synu můj, mám všechny ctnosti a bohatství, jimiž jsem dnes nadán, a budeš-li poslušen mých napomenutí a zachováš-li pečlivě má slova, ujišťuji tě, že milost Nejvyššího Boha bude s tebou a že všechny bytosti nebeské i pozemské budou tebe poslušny mocí jedné vědy, jednající o síle a moci věcí přirozených a čistých andělů, kteří je ovládají, a jichž jména ti postupně sdělím i zvláštní obory jimiž vládnou, se dny, které řídí, abys mohl dosíci a rozuměti všemu, co nalezneš v této mojí závěti. Slibuji úspěch jen tehdy, budou-li tvoje díla směřovati jen k poctě Boha, jenž mi dal sílu vládnouti nejen věcmi pozemskými, ale i nebeskými a anděly, jimž mohu přikazovati dle libosti a získati si jejich podivuhodných služeb.

Nejdříve věz, že Bůh stvořil všechny věci až k nejvyšší dokonalosti tím, že provedl dílo, které má podíl na božském i i pozemském, totiž člověka, jehož tělo je hmotné a pozemské, duše však duchovní a nebeská a dal mu v poddanství všechnu zemi a její obyvatele a zjevil způsoby, jimiž se může přáteliti s anděli, jak nazývám bytosti nebeské a z nichž někteří jsou určeni, aby vládli pohyby hvězd, jiní, aby sídlili v živlech a střežili a pomáhali lidem, a jiní, aby věčně chvalořečili Pánu. Můžeš si je spřáteliti pomocí jejich pečetí a charakterů, když toho nebudeš zneužívati, žádaje od nich věci odporné jejich přirozenosti, neboť zložečen bude kdo vezme jména Božího nadarmo a jenž ke zlému užije věd a dobrodiní, jimiž nás On ráčil obohatiti.

Přikazuji ti, synu můj, abys dobře vryl v paměť, co ti pravím, aby z ní nikdy nezmizelo a rozkazuji ti, pakli nechceš užíti k dobrému tajemství, které ti zjevuji, abys raději vrhl tuto závěť do ohně, než abys zneužil moci vykonávati vliv na duchy, neboť tito blahotvorní andělé unavení a znechucení nepřístojnými žádostmi, mohli by k tvému neštěstí provésti příkazy boží, stejně jako k neštěstí všech, kteří zlovolně zneužijí tajemství, jež se Mu zlíbilo mě odhaliti.

Nemysli však, že ti není dovoleno použíti dobrodiní a radostí, které ti mohou božští duchové uděliti; naopak, velmi rádi poslouží člověku, k němuž velmi mnozí z těchto duchů mají značnou náklonnost a oblibu, neboť Bůh je určil k zachovávání a vedení věcích pozemských podřízených člověku.

Existují rozmanité druhy takových duchů, dle věcí, jimiž vládnou; jedni kralují na nebi, jiní pohyby, jiní prvním a druhým nebem křišťálovým, jiní nebem hvězdným. Existují též duchové v nebi Saturnově, jež zvu Saturnskými, dále jsou duchové Jupiterovi, Martičtí, Sluneční, Venušini, Merkurští a Lunární; jiní bytijí v živlech stejně tak jako na nebi, v říši ohně, vzduchu, vody a země; všichni mohou pomoci člověku, jenž bude míti štěstí, aby je poznal a dovedl si jich získati.

Dále věz, že Bůh určil každému člověku ducha, aby ho chránil a bděl nad jeho spásou, takoví duchové nazývají se geniové, a jsou živelní jako my a jsou ochotnější sloužiti těm, jejichž temperament je shodný se živlem, který obývají. Tak ku příkladu, jsi temperamentu ohnivého, neboli sanguinik, tvůj genius tedy je ohnivý a podřízený Baelovi.

Mimo to jsou také doby vyhražené ku vzývání těchto duchů, dny a hodiny, kdy mají sílu největší. Proto uzříš v následující tabulce, které planetě a kterému andělu je podroben každý den, a každá hodina, barvy, které jim odpovídají, kovy, byliny, květiny, živočichové vodní, vzdušní a zemští, vůně, které jsou jim podřízeny, rovněž i v které části světa přejí si býti vzýváni, aniž budou pominuta zaklínání, pečeti, charaktery a božská písmena jim odpovídající, jimiž nabýváme síly vejíti s nimi v sympatický vztah.

Dále je nutno, abychom byly trpěliví a pokorní, chceme-li získati jejich ochrany, abychom je vzývali s nadšením, aby porozuměli, že jejich přízně bude užito k dobrému. Pročež nejsme-li vyslyšeni, znamená to, že naše srdce není dostatečně čisté a pokorné, aby se duchové zjevovali ochotně. Svojí osvícenou inteligencí patrně pozorují, že splněné naše přání mohlo by v budoucnu způsobiti veliké zlo.

Jest potřebí také velebiti Boha a uctívati ho s čistou zkroušeností a pokorou, prositi Ho o ochranu při všech pracích, které počínáme a vzdáti mu dík za vše, čeho jsme od Něho dosáhli. Neboť Bůh moudře soudí naše přání a pravé naše úmysly, a vede nás po cestě dobra; jinak nás opouští.

V přípravách k magickému díle dbej fásí Luny, pojisti se proti proměnám jejím a zachovej bázeň Boží, která spočívá v lásce k Bohu, a všechna díla budou míti úspěch.

Pokud možno chraň se vyvolávání zemřelých. Nesmrtelnost je dogma v podstatě svaté a kdo z marných důvodů, neb zvrácenými sklony, neb k ukojení pozemské vášně, odváží se rušiti mír těch, kteří opustili schránku tělesnou, nechť se hrozí strašlivých trestů.

Věz ještě, že čtvero živlů není čtvero forem elementárních jediné podstaty. Tyto čtyři formy byly symbolisovány sfingou, a to vzduch orlými křídly, voda ženskými ňadry, země tělem býka, oheň lvými spáry. Podstata jedna, třikrát trojnásobná bytností a čtyřnásobná formou. To jest symbolisováno třemi egyptskými pyramidami se stěnami trojhrannými a čtvercovou základnou, střeženými sfingou.

Hieroglyfickou analogií tvar sfingy představuje také čtvero vlastností universálního magického činitele: rozpouštění, srážení, oteplování a ochlazování. Vedeny lidskou vůlí tyto vlastnosti mohou utvářeti síly přírodní a dle záměru jeho působiti život či smrt, zdraví či nemoc, lásku či nenávist, bohatství či chudobu.

Nenasytná zvědavost lidská ve své plytké bláhovosti, pokoušela se ptáti věčné sfingy a formulovala otázky, na které chci ti dáti odpověď v této knize.

Jak možno uniknouti smrti?

Dvěma způsoby: v čase, předcházením a léčením nemocí a v prostoru, trváním osobnosti v přeměnách existence, pomocí paměti na své jednání přenesenou do budoucnosti. Život je výsledkem a zachovává se jedině následností a zdokonalením formy. Věda o pohybu věčném jest věda života a přírody; každý předmět správně odvažuje vlivy rovnováhy, jež byla mi zjevena duchy nadzemskými. Obnova se děje pomocí zničení; proto narození je smrtí a smrt narozením.

Existuje kámen filosofický a existuje-li, jak je možno ho získati?

Kovy se utvářejí v útrobách Země stejně jako planety se utvářejí v prostoru, prostřednictvím skryté síly, která se rozkládá odporem různých prostředí. Tajemství velikého díla kotví ve zmocnění se středního prostředníka, ve kterém je ztajeno kovové světlo; jest nutno je odděliti a soustřediti je na krajním kladném pólu téhož světla. V nejvyšším stupni svého zhuštění toto kladné světlo jest životem světa fysického a universálním rozpouštědlem, středním prostředníkem všech říší přírody. K vytáhnutí ze síry živého a kovového hermafroditického spermatu je potřebí prvního rozpouštědla, čímž může býti zvláštní solný nerost, dosti silný v zápase s činitelem universálním. Zbytek se zpracovává sám sebou v nádobě vystavené ohni odstupňovanému jediné lampy.

Může člověk vládnouti duchy?

Duchové slouží jedině bytostem vyšším, schopné ovládati jejich žádosti, těkavost a nízké vášně.

Co jsou to mé Klíče, pečeť a prsten?

Moje klíče jsou souborem sil rozumových i náboženských, projevených prostřednictví znamení, které možno vyvolati, při čemž slouží k uvarování omylů a k výkonu magického díla.

Pečeť shrnuje klíče; prsten vysvětluje jeho užití.

Prsten je čtvercový a kruhovitý zároveň, neboť představuje kvadraturu kruhu. Je složen ze sedmi čtverců rozložených obloukovitě a obsahuje na jedné straně zlatý disk a na druhé čtvercovitou destičku stříbrnou. Jest směsí sedmi kovů. Do destičky zlaté je zasazen červený kámen, do stříbrné kámen bílý. Do bílého je vyryto znamení makrokosmu, do červeného znamení mikrokosmu.

Otočíme-li řečený prsten tak, aby jeden z těchto kamenů byl nahoře viditelný a druhý směrem k dlani neviditelný, objeví se jeden neb druhý kámen dle toho, chceme-li evokovati duchy světla neb temnot. Moc prstenu je získána všemohoucností vůle ozbrojené silami přírody. Nemanifestuje-li se myšlenka slovy a znameními vůle, nemůže se vykonávati a vyvynouti. Znamení jest tudíž potřebnou formou myšlenky a nepostradatelným nástrojem vůle a čím dokonalejší je znamení, tím je intensivnější forma myšlenky a mohutnější síla vůle. Můj prsten s jeho dvojnásobnou pečetí obsahuje všechnu vědu i víru mágů zhuštěnou v jednom znamení. Je symbolem všech sil nebe i země a zákonů je ovládajících, ať již v makrokosmu nebe či mikrokosmu člověka. Proto je to talisman talismanů a pantakl znamenitý.

Jest možno předvídati budoucnost?

V životě neděje se nic náhodou. Čeho neznalý netuší, je předvídáno mudrcem. Vše budoucí vzniká sporem neb rovnováhou sil, jež mohou býti vyjádřeny čísly. Budoucnost možno předvídati výpočtem; jest obsažena v minulosti a minulost je obsažena v budoucnosti. Výsledky jsou nutné následky příčin a jejich průběh dává příčinu novým výsledkům stejně utvářeným, takže jediný fakt postačí, aby zjevil vědoucímu celou řadu tajemství. Mojžíš pravil: „Zákony Páně jsou psány na tvém čele a na tvých rukou.“

Jest možno magicky působiti dobro a zlo?

Vůle člověka vše modifikuje a podnět jednotlivce mnohdy postačí, aby změnil osud národa. Velmi bídný člověk by mohl jedním dechem tozhojniti teplo skryté v zemi, ba mohl by i zemi rozbíti a vrhnouti její trosky do prostoru. Mnohem snáze by tedy mohl jedním dechem mnohem skromnějším zničiti štěstí svých bližních. Lidé obsahují v sobě magnetický vliv stejně jako světy a vyzařují světlo stejně jako slunce. Jedni lidé přijímají, druzí vydávají. Nic není ve světě osamoceno, každý člověk je buď pohromou nebo požehnáním.

Jak státi se pravým magem?

Ovládnouti skryté síly přírody, aniž by byl poraněn a zničen, naopak, podrobiti si je vlastní vůlí.

V čem záleží pravá magie?

V dosažení rovnováhy, jež jest zákonem pohybu a pravé vědy, ježto věda rovnováhy jest absolutní vědou přírody. Pomocí této vědy je člověku možno vyvozovati a říditi přirozené jevy, a dosíci rozumu mnohem vyššího a dokonalejšího než má. Konečně magie je prostředníkem, který snižuje na úroveň člověka výsosti božské, takže člověk může dosíci nejvyšší dokonalosti.


Naposledy upravil Azoth dňa Ne máj 15, 2011 7:47 pm, celkom upravené 1 krát.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Kľúčiky Šalamúnove Empty Re: Kľúčiky Šalamúnove

Odoslať  Azoth za Ne máj 15, 2011 7:43 pm

KAPITOLA I.

Co jest třeba tomu, kdo chce vniknouti do tajemství umění kabbalistického.
Kdo chce vniknouti ve vysoké tajemství kabbalistického umění musí si uvědomiti, že nelze zanedbati toho nejmenšího z jednotlivých operací Velkého Umění a že nesmí býti leniv poučiti se o všech vztazích, které existují mezi zemí a planetami. Dále si musí opatřiti panenský pergamen a kovové deskz, do nich napsati neb vyrýti znaky a charaktery, schopné vyvolati tak podivné výsledky, jaké jsou dále popsány.

Ptáti se, zda existuje nějaká zvláštní podmínka neb okolnost, uschopňující studium těchto věd, je zbytečno, protože odpověď na tuto otázku nemůže býti jiná, než to, co bylo předesláno. Netřeba tedy mudrovati, zda takové maličkosti mohou způsobiti zázraky, jež může kdokoliv úspěšně prováděti. Před každou operací je nutno činiti následující vyznání, bez pochybnosti, že je to pověra, ale s jistotou, že Nejvyššímu se zlíbí, rozlíti svou milost na ty, kteří jsou srdce pokorného a kteří vyznávyjí, že jsou povinni vzdávati čest Jeho Všemohoucnosti, která jim ničeho neodepře.

Vyznání.

Poníženě a sklíčeně se Ti vyznávám, Pane můj a Vládče nebes, a oplakávám své hříchy, neboť jsem zhřešil pýchou, závistí, lakomstvím a nezřízenými touhami po bohatství a slávě, nestřídmostí, mlsotou, přepychem a jinými žádostmi, které se protiví Tvojí Svatosti. Vyznávam se z hříchů, které jsem spáchal proti víře, naději a lásce, ze všech špatných úmyslů, z nezřízené tvrdosti proti ubohým, kterým jsem měl pomoci v jejich potřebách, z nízkého pochlebování, ze zarputilosti proti vězňům, které jsem měl navštěvovati. Neposkytl jsem útulku chudému, nedal jísti lačnému a píti žíznivému. Vyznávám, že jsem zarputile nesvětil svatého dne nedělního a ostatních předepsaných svátků, nežil jsem zbožně a čistě v těchto dnech, snadno jsem páchal zlé skutky, škodil těm, kteří prosili o pomoc, místo abych jim pomohl, nectil jsem starce, nedržel sliby svým rodičům a přátelům, nebyl vděčen dobrodincům, choval jsem se neslušně v chrámu Tvojí slávy, do něhož jsem vcházel s pýchou a nevážností, neprokazoval dostatečné úcty svatým tajemstvím, přijímal jsem tajemnou hostii s rukama a rty nečistými a bez vnitřní uctivosti. — Ošklivým si hříchy spáchané špatnými myšlenkami, nemravné úvahy, falešné podezřívání, ukvapená odsuzování, zálibu ve slovech bezbožných, žádostivost masa a smyslné záliby. Stejně si ošklivím veškeré hříchy spáchané přetvářkou, falešná ujišťování přátelstvím, nemravná slova, kletby a nadávky. Ošklivím si konečně i všechny hříchy spáchané všemi smysli jednotlivě i hromadně, zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem i všemi jinými způsoby, jichž je schopna lidská křehkost. Vyznávám se ze všeho a prosím pokorně Nejvyššího Pána duchů, kteří vládnou čtyřmi živly, aby, vniknuv do nejtajnějších hlubin mého stísněného a zarmouceného srdce, pohlédl na mne pohledem svého velikého milosrdenství a svaté náklonnosti. Amen.

Dále je třeba býti pečlivým a přiblížiti se nitrem Dílům Umění: býti střídmým, vyhýbati se rozkoším a nezřízenostem, které rozptylují a znemožňují dobrý průběh magických operací; dále nutno se vzdělávati, býti odborníkem neb aspoň přístupným radám. Zvláště nutno rozuměti astrologii, neskrbliti na výlohách, nešetřiti ničeho, aby výsledek operace měl úspěch.

Dále třeba přesně a uctivě recitovati modlitby, invokace při vykuřování předepsaném v obřadech, býti nebojácný, pevný vůči zjevům, kterým dlužno odporovati vlastní silou. Jest možno přibrati si důvěryhodnou osobu a zajistiti si její přítomnost, poněvadž nutno se obávati slabosti imaginace, která strhává a tvoří přeludy chimerické a neexistující. Konečně třeba pevně důvěřovati a doufati ve zdar a přesně zachovávati vše, co je předepsáno v této knize.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Kľúčiky Šalamúnove Empty Re: Kľúčiky Šalamúnove

Odoslať  Azoth za Ne máj 15, 2011 7:51 pm

KAPITOLA II.
O době a místu vhodné k operaci Umění.

Svrchovaně nutný ohled k práci, která nesnese rozptýlení, vyžaduje odděleného místa, vzdáleného hluku a světských zaměstnání; většina geniů a inteligencí nebeských, které svojí duchovostí přímo vstupují z božské přirozenosti, zjevují se a vstupují ve styk s námi raději v tichu samoty. Proto třeba vlastniti odlehlý pokojík, kam nikdo jiný nesmí vstoupiti, zvláště nikoliv dívka neb žena znečištěná měsíčky.

Zvolené místo musí býti čisté a úpravné, nikoliv nádherné, nýbrž naopak zbavené zbytečných ozdob, které by mohly rušiti ducha a jeho imaginaci. Postačí stůl, několik sedadel a skříň s potřebami pracovními. Vše musí býti nové, aneb aspoň očistěné příslušnými vůněmi a pokropené svěcenou vodou. Nesmí tam býti přechovávána nádoba znečistěná tělesnými potřebami, nýbrž svatyně musí býti absolutně čista.

Nejvhodnější dobou operace je východ slunce, neboť duch je dostatečně klidný a není náchylen k roztžitosti, poněvadž není dosud zaměstnán denním zaměstnáním a jeho potřebami, které ho zabírají pro sebe a rozptylují. Stejně je třeba dbáti pečlivě postavení planet při počátku práce, vyšetřiti kterým pracem je prospěšné za svítání a kterým za soumraku; tento vliv dlužno si pečlivě zjistiti dle toho, k jaké práci se vztahuje a dobře si připraviti vše potřebné k operaci, aby dílo bylo započato i dokončeno v oné krátké době, kdy vrcholí působnost hvězdy. Každý okamžik za tohoto vlivu je velmi vzácný.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Kľúčiky Šalamúnove Empty Re: Kľúčiky Šalamúnove

Odoslať  Azoth za Ne máj 15, 2011 7:52 pm

KAPITOLA III.
O látkách potřebných k operacím a o způsobu, jak je kabbalisticky připraviti.

Talismany, pantakle, tajemné obrazce, charaktery a jiné podobné věci, patřícím k hlavním dílům okultním, mohou býti zhotoveny na látkách rozmanitých: panenském pergamenu, kovových deskách, magnetu, jaspisu, achátu a jiných drahokamech. Dlužno však poznamenati, že panenský pergamen, připravený dle způsobu, který bude dále uveden, může posloužiti, v každém případě, avšak není tak trvanlivý a působivý jako kov, který přitahuje silnější vlivy a souvztažnosti planetární. Dále pergamen se snadno ušpiní a sebe nepatrnější nečistota ničí moc talismanu a tajemných obrazů. Mimo to není lhostejno, užijeme-li hmoty takové, která je vztahu a analogií s planetou a konstelací, pod jejíž vlivem nutno obrazce připraviti. Použijeme-li olova pro pantakl Sluneční, nemůže se dostaviti výsledek a tak je tomu i při ostatních planetách. Abychom nechybili, pamatujme, že kovy odpovídají těmto planetám:


zlato Slunci,
stříbro Luně,
rtuť Merkuru,
měď Venuši,
cín Jupiterovi,
železo Martovi,
olovo Saturnovi.


Z toho plyne, že slato odpovídá Slunci, a to v neděli, stříbro Luně v pondělí, železo Martu v úterý, rtuťový amalgam Merkuru ve středu, cín Jupiterovi ve čtvrtek, měď Venuši v pátek a konečně olovo Saturnovi v sobotu.

Připravujeme-li obrazec neb talisman v den a hodinu příslušné planety, jest pak již lhostejné, dáme-li mu tvar kruhovitý, oválný, čtverhranný neb jiný, jen hledíme, aby byl geometricky pravidelný. Rozhodli-li jsme se však pracovati s panenským pergamenem místo kovů, nesmíme, chceme-li míti úspěch, důvěřovati pergamenu prodávanému v obchodech, nýbrž musíme si ho k vůli jistotě zhotoviti sami dle následujícího předpisu:
Příprava panenského pergamenu.

Vezmeme na vigilii sv. Jana bílého beránka neb kůzle staré as 6 týdnů. Doneseme neb novedeme je k tekoucí pramenité vodě křišťálově čisté a ponořivše je několikráte, abychom smyli všechnu zevní nečistotu, zařízneme je novým nožem, určeným k magickým dílům a necháme všechnu krev vytéci. Zvíře stáhneme a necháme kůži ponořenou ve vodě tak dlouho, dokud tělo nezakopeme tak hluboko, aby nemohlo býti masožravci vyhrabáno a sežráno. Když pak vytáhneme kůži z vody, zpracujeme ji jako jiný řádný pergamen s velkou pozorností. Pergamenu nesmí býti užito k účelům profáním.

Vyhledáme v této knize modlitby, připadající na každý den v týdnu a pronášíme je během práce v ten který den, což není příliš snadné. Nutno však uvážiti, že sama kůže, připravená dokonale, stačí pro mnohé operace, že nám poslouží dle pravidel Umění a získá četné výhody, které nám vynahradí námahy spojené s přípravou.

K odstranění srsti napomůže vrstva nehašeného vápna a ponoření do vody na několik dnů. Chlupy oškrabeme kusem dřeva neb jílcem nože, při čemž se kůže rozprostře na tři neb čtyři kůly a nechá se co nejvíce vysušiti. Pak ji znovu oškrabeme, vyleštíme a tak obdržíme znamenitý pergamen. Tento se pak rozstříhá na čtverhranné kousky, veliké asi 6 cm, které uschováme v nové schránce, zabalivše je dříve do hedvábí neb bílého plátna.

Nedůvěřujeme-li si, můžeme svěřiti práci zkušenému, diskrétnímu a důvěryhodnému dělníku, osobně však na něho dohlížejme, aby se v části obřadné nedopustil chyby. Příprava musí započnouti na vigilii sv. Jana, poněvadž ten den stojí slunce nejvýše a je na vrcholu své síly.

Stejně i kovové desky musí býti zvláště připraveny a jestliže jsou zhotoveny způsobem obvyklým, mají býti ještě horké ponořeny do svěcené vody za recitování modliteb a zaklínání odpovídajících planetárním vlivům, za nichž se dílo dokonává. Potom je vyleštíme co nejlépe a uschováme podobně jako pergameny do chvíle použití.

Zvířata, rostliny, byliny a vše, čeho se má užíti v tajemných dílech Umění, musí býti stejně připraveny za příznivých konstelací. Dříve než počneme jednati o přípravě pantaklů a talismanů, poučíme se o vhodných nástrojích.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Kľúčiky Šalamúnove Empty Re: Kľúčiky Šalamúnove

Odoslať  Azoth za Ne máj 15, 2011 7:55 pm

KAPITOLA IV.
Nástroje Díla a jak jich užíti.

Nejdříve nutno si opatřiti skřínku z olivového neb ořechového dřeva jedné stopy délky, šíře i výše. Může býti i z jiného dřeva, nutno však, aby byla nová a uvnitř potažena bílým plátnem. Dále je nutno poříditi si řízu z bílého lněného plátna, nemající otvoru leč pro hlavu, dosti volnou a s rukávy, které možno spouštěti a vytahovati směrem k zápěstí. Dále máme míti kalhoty, čepici a punčochy z téže látky, lehké boty z kůže a bílé rukavice, jen pro tento účel. Vše používati jen při důležitých operacích, nikoliv při menších. Řízu exorcisujeme, říkajíce:
Pater conditor, alme siderum, sapientia summa, per omnes fortitudines tuas et virtutes tuas, sanctificare digneris vestem hanc tuo honore preparatam. Exorciso te, vestis, per Deum verum, Deum vivum et aeternum, qui cuncta fecit ex nihilo et nihil sit in hoc meo opere quod impurum sed virture plenum.

Po okouření uložíme řízu, dokud ji nebudeme potřebovati.

Skříňka nechť obsahuje: několik havraních per, vhodných ku psaní, nožík s bílou rukojetí, ocelové šídlo dobře kalené a ostřené na způsob rydla, pár dobrých nůžek, kalamář z bílé majoliky s inkoustem, ocelové držadlo s hubkou a svíčku z panenského vosku k zapálení ohně, fiolu s vodou svěcenou při obřadech na Bílou sobotu; tři nože, jeden s broušeným hrotem a bílou rukojetí, druhý s tupým hrotem a černou rukojetí a třetí s hrotem zakřiveným jako srp a s rukojetí opět černou; kružidlo dostatečně veliké, lískovou hůlku dlouhou jeden loket a palec v průměru a ještě jednu takovou hůlku ze stejného dřeva, poněkud menší; kropáč zhotovený ze žíní neb z per bílého kohoutka; několik krabiček pro kuřidla, odpovídající sedmi planetám, jichž složení je udáno v následujícím; hliněná kamínka s novým uhlím, potřebná pro pálení kuřidel; nové klubko motouzu k usnadnění kreslení magického kruhu, který se rýsuje na zem či podlahu při velkých operacích.
Všechny tyto předměty musí býti zhotoveny jen pro tento účel a posvěceny.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Kľúčiky Šalamúnove Empty Re: Kľúčiky Šalamúnove

Odoslať  Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.